About
Current Leadership
Chairman of the University Council CHENG Jianping
President DONG Qi
Vice Chairman of the University Council DONG Qi SUN Hongpei LI Xiaobing
Vice president ZHANG Kai ZHOU Zuoyu CHEN Li WANG Shoujun TU Qingyun